søn. aug 1st, 2021

Socialdemokratiet i Varde

A – Team Byrådskandidater til Varde kommunevalg 2021

Øverst fra venstre: AC Hoxcer Nielsen, Birger Filskov, Sandie Eis Ravn, Finn Ladegaard, Hans Julius,
Midten: Doron Edry, Jens Peter Olesen, Søren Laulund, Torben Kondrup, Kent Ager
Nederste: Kim Christensen, Flemming Knudsen, Martin B Sølbeck, Conny Knigge
Birger Filskov har lagt trailer til denne flotte dekoration. Socialdemokratiet i Varde kommunal valgkampene blev sat i gang 1. maj af Søren Laulund. Møder du traileren et sted i hele kommunen har du mulighed for at tale med en eller flere af de mange kandidater fra A-Teamet.

 1. maj i socialdemokratiet var et festdag med taler og besøg af Transportminister Benny Engelbrecht, Spidskandidat Region Syddanmark Mette with Hagensen og Borgmesterkandidat i Varde kommune Søren Laulund. Der blev sunget lyttet og og der var grillepølser. En rigtig god dag

Borgmesterkandidat Søren Laulund 1. maj tale 2021

Borgmesterkandidat Søren Laulund

Pressemeddelelse – A Team KV21

14 kandidater klar til KV21-kamp for Socialdemokratiet i Varde

Socialdemokratisk kandidatliste til kommunalvalget i november er klar efter generalforsamling og opstillingsmøde.

Socialdemokratiet i Varde Kommune afholdt onsdag den 24. marts generalforsamling og opstillingsmøde.

Formand Flemming Knudsen oplyser, “Selvom møderne blev afholdt digitalt, var der et flot fremmøde”, ”og det lykkedes at afholde en god og struktureret generalforsamling med styr på den elektroniske afstemning – til gengæld måtte vi selv hver især sørge for forplejningen”.

Der blev på generalforsamlingen udtrykt stor opbakning til den socialdemokratiske regering, ligesom der var tilfredshed med indsatsen fra de siddende byrådsmedlemmer og gruppeformand Søren Laulund. 

Medlemmerne er meget opsatte på, at der ved kommunalvalget i november skal lykkes at ændre flertallet, så Varde Kommune kan blive socialdemokratisk ledet.

Vigtigheden af at ledelsen af Region Syddanmark også er socialdemokratisk ledet blev også understreget, og partiforeningen bakker fuldt og helt op om vores lokale Mette With Hagensen, som nyvalgt Regionsrådsformands kandidat.

Et af de store punkter på dagsordenen var godkendelse af kandidatlisten til kommunalvalget den 16. november i år.

Nr. 1 på listen blev allerede afgjort i starten af 2020, da Søren Laulund blev valgt som partiets borgmesterkandidat. 13 kandidater havde på forhånd meldt sig, og efter det samlede hold var blevet godkendt, skulle pladserne på listen fordeles.

Efter afstemning kom listen til at se således ud:

 1. Søren Laulund
 2. AC Hoxcer Nielsen
 3. Birger Filskov
 4. Sandie Eis Ravn
 5. Finn Ladegaard
 6. Jens Peter Olesen
 7. Doron Edry
 8. Martin Bitsch Sølbeck
 9. Kim Christensen
 10. Kent Ager
 11. Hans Julius 
 12. Flemming Knudsen
 13. Flemming Hansen
 14. Conny Knigge

Listen kan suppleres indtil den skal indleveres midt i september måned.

På generalforsamlingen var der også valg til 4 pladser i bestyrelsen.

Bjarne Buhl blev genvalgt som Næstformand og John Knigge blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, Mia Antonsen blev nyvalgt og overtager posten som kasserer, ligesom nyvalg af Trine Larsen.

Indkaldelse til generalforsamling 24.03.21 kl. 19 klik på link

Kvindernes Kampdag

I dag markerer vi Kvindernes Internationale Kampdag. Der er stadig mange vigtige emner, når det kommer til ligestilling, men en vigtig hjørnesten er kvinders deltagelse i politik. Det snakker vores to byrådsmedlemmer Sandie og Anne Catherine om i videoen herunder

AC Hoxcer Nielsen og Sandie Eis Ravn

Søren Laulund Borgmesterkandidat se video

Søren Laulund
tlf. 2871 3413 mail: sola@varde.dk

Efter en urafstemning blev Mette With Hagensen i dag blevet spidskandidat for Socialdemokratiet i Syddanmark
Afstemning som spidskandidat i Region Syddanmark
1272 Stemmer til Mette With Hagensen
684 Stemmer til Poul Fremmelev
181 Stemmer til Michael Bøtker Møller Nielsen
138 Blanke stemmer

Vi ønsker Mette With Hagensen tillykke og glæder os samarbejde

Indgået aftale om  budgettet 2021

Der er en rød tråd i budgetforliget.

Efter et hektisk døgn i Nymindegab er det med tilfredshed at Socialdemokratiet er en del af budgetforliget for 2021. Det kommende budget har fokus på borgervelfærd både nu og i fremtiden. Der er fra staten tilført flere penge til Varde kommune. De bruges ikke til skattelettelser for også den borgerlige del af byrådet har erkendt, at der er behov for serviceforbedringer efter de seneste års besparelser.

Potentialekataloget er kun brugt, hvor det er oplagt sund fornuft i forslagene. Endvidere er de tidligere varslede ”grønthøster” besparelser fjernet fra budgettet både i 2021 og i kommende år.

Anlægsbudgettet er styrket og visse steder fremrykket. Dette er til gavn for borgerne, men så sandelig også til gavn for håndværkerne i en Coronatid.

Ældreområdet få et løft og der er som en del af forliget en væsentlig styrkelse af indsatsen på beskæftigelsesområdet – hvor især sygedagpengeområdet er i fokus.

Der er også fokus på mere langsigtede indsatser herunder FNs verdensmål – her et specifikt fokus på klima indsatsen.

Budgettet i sin helhed støtter på mange områder op om socialdemokratiets kerneværdier. Så meget, at en del af byrødderne i den borgerlige lejr ved en omskoling kunne blive gode socialdemokrater. Enkelte dog efter et længere uddannelsesforløb.

Det har været en fornøjelse at være en aktiv del af budgetarbejdet – hvor der under vejs har været kamp mellem husene.  Det er for socialdemokratiet endt med et tilfredsstillende resultat med mange røde fodspor.

Der blev afholdt budgetmøde d.3/9 hos 3F Nordre Boulevard 97, Varde

Kvalitets turismen og konstruktiv lokalpolitik sejrede i Blåvand.


Foto Søren Laulund

Hvert et strå og sandkorn blev vendt på – Plan og teknik udvalgets møde om lokalplaner – hvor lokalplanen for Blåvand havde særligt fokus. Det springende punkt var udviklingen af den fremtidige turisme i området. Kvalitets turisme frem for noget, der kunne udvikle sig til et turist tivoli – med minihoteller, støj og trafikale problemer. Der er indsendt mange og meget velargumenterede høringssvar – og der er fra alle partier i udvalget vist stor seriøsitet for at finde en acceptabel løsning for området.  Socialdemokratiet har klart tilkendegivet vort sigte på en løsning for sommerhus byggeri på Henne niveau. Efter forhandlinger både i og udenfor mødelokalet – lykkedes det Socialdemokratiet at finde sammen med Venstre om en anbefaling til Byrådet – om en Henne model. Ud over krav til hus størrelsen er der  krav til tagenes udformning – så det er muligt at få tilstrækkelig højde til et stråtag, men ikke ensidig tag hældning.  Parkeringspladser reguleres efter husenes størrelse – fra 3 til 5 pladser. De konservative er ikke med i den fælles anbefaling – de ønskede for stramme krav efter Socialdemokratiet og Venstres opfattelse. Sagen belyser lokalpolitik, når det fungerer bedst. Solidt forvaltningsarbejde, konstruktivt kritiske høringssvar, og endelig en konstruktiv politisk dialog, der er endt op i en for området god løsning efter socialdemokratiets opfattelse. I dag er det både godt at være socialdemokrat og lokal politiker i Varde kommune.

Der blev den 03.08.2020 afholdt pressemøde 

Gruppe foto til Pressemødet

Byrådsgruppen fra venstre: Gruppeformand Søren Laulund, Birger Filskov, Ingvard Ladefoged, A C Hoxcer Nielsen, Jan Lings og Sandie Eis Ravn

læs i pdf pressemøde 

Gruppeformand Søren Laulund

Byrådsmedlem Sandie Eis Ravn

Byrådsmedlem Anne Cathrine Hoxcer Nielsen

Vi deler i øjeblikket folder ud i Blåbjerg området. Nogle var samlet Hygge kaffe og wienerbrød sammen med Birger Filskovfra byrådet var optakten til husstands omdelingen af informationsmateriale i Blåbjerg.

Birger Filskov i Nr Nebel

LÆSERBREV Gruppeformand Søren Laulund

Tag på udflugt til Grærup – og se ved selvsyn hvad vi strides om. Sagen om dispensation til sommerhus projektet ved Grærup er principiel.

Den drejer sig ikke om en måske desperat grundejer, der på trods af lovgivning og regler vil beskytte sig mod stigende nedbør.. Den drejer sig ikke om en måske kynisk grundejer, der ser bort fra alle forskrifter af hensyn til egne økonomiske interesser. Den drejer sig om at bevare vore naturperler. Jeg kan opfordre alle til at benytte det gode vejr til en tur ud at se, hvad det er grundejeren uden tilladelser har igangsat. Desværre er Venstre parat til at give dispensationer – og hermed lovliggøre selvtægten.

Da grundejeren i 2015 søgte om tilladelse til opførelse af 3 sommerhuse, var socialdemokratiet imod dette. Men Venstre gik enegang af hensyn til turismen. Helt i strid med vores ”vi i naturen”-vision!

Dengang blev grundejeren advaret mod den stigende nedbørsmængde og fik diverse restriktioner for projektet.  Restriktioner – som grundejeren har set stort på, og efterfølgende søger tilgivelse for.  Hvordan grundejer tolker reglerne ses mest enkelt af det allerede nu opførte sort- hvide sommerhus, hvor retningslinjerne angiver ”jord-farver”. Socialdemokratiet vurderer ikke, at det i det nuværende byråd kan lykkes at få et flertal for at straffe projekt ejer for ulovlighederne og få standset byggerierne. Vi vil derfor stemme for det udarbejdede beslutningsoplæg fra Niels Kristiansen, C., da vi har et spinkelt håb om, at der kan skabes flertal derfor – og hermed afværge den værste ødelæggelse af naturen.  

Socialdemokratiet støtter udvidelsen af Varde Fritidscenter – uden at lede efter hår i suppen.

Siden 2012, hvor renoveringen og udvidelsen af Fritidscentret kom op første gang, har socialdemokratiet støttet, at Varde skulle have et IDRÆTS FYRTÅRN. Vi ønsker uændret at Varde Fritidscenter vil udvikle sig til et kraftcenter for idræts- og fritidslivet. Til glæde for os der bor i kommunen, men også for turister.

Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter fik i 2019 anlægstilskud samt en kommunegaranti til lån. Udbudsrunden afslørede desværre et yderligere finansieringsbehov grundet prisstigninger samt større renoveringsbehov end det kunne forudses – en situation de fleste kender, der har renoveret eget hus.

Der er en god og sund økonomi– og modellen gør ting mulige, der ellers ville være umulige. Vandtætte skotter sikrer at økonomien ikke sammenblandes.

Vi mener ikke at et center med overnatningsmuligheder på ”vandrehjemsniveau” vil være årsag til konkurrenceforvridning. Varde har ikke haft vandrehjem i en årrække.  Vi tror det er nye målgrupper, der vil bruge overnatningstilbuddet. Med et Sportel på ”vandrehjems niveau”- tror vi der kan tiltrækkes aktiviteter – stævner, gruppe arrangementer og konkurrencer, der ellers ville havne i Vejen eller Esbjerg. Større stævner vil endvidere kunne skabe vækst hos kommunens andre overnatningstilbud.

Derfor kan det kun gå for langsomt med at realisere projektet.

Besøg:
Miljøminister Lea Wermelin

Vardes lokale socialdemokrater har haft lejlighed til at møde Danmarks nye miljøminister Lea Wermelin.

Fredag formiddag mødtes socialdemokratiets kredsformand Flemming Knudsen, folketingskandidat Niels Ole Bech og byrådsgruppeformand Søren Laulund med miljøminister Lea Wermelin, der var i nærhed af Varde i anden anledning.

Vi mødtes ved en af Vardes store natur kendetegn ved det store naturgenopretningsprojekt Filsø, hvor det blev muligt at drøfte nogle større miljøudfordringer, bl.a. Kærgård Klitplantage og Operation Engsnarre.

Vi fik også lejlighed til at drøfte Varde kommunes naturvision.

Det blev til en rigtig god dialog, og det var meget stærkt at se en miljøminister søge tæt kontakt til lokalområdet for at høre nærmere herom, ligesom det blev aftalt, at følge op med tæt dialog og en invitation til at komme tilbage igen i nær fremtid for at besøge Varde kommune til fortsatte drøftelser af vores natur- og miljøinteresser.


Danmarks statsminister socialdemokratiets Mette Frederiksen