Socialdemokratiet i Varde

Indgået aftale om  budgettet 2021

Der er en rød tråd i budgetforliget.
Foto: Gruppeformand Søren Laulund

Efter et hektisk døgn i Nymindegab er det med tilfredshed at Socialdemokratiet er en del af budgetforliget for 2021. Det kommende budget har fokus på borgervelfærd både nu og i fremtiden. Der er fra staten tilført flere penge til Varde kommune. De bruges ikke til skattelettelser for også den borgerlige del af byrådet har erkendt, at der er behov for serviceforbedringer efter de seneste års besparelser.

Potentialekataloget er kun brugt, hvor det er oplagt sund fornuft i forslagene. Endvidere er de tidligere varslede ”grønthøster” besparelser fjernet fra budgettet både i 2021 og i kommende år.

Anlægsbudgettet er styrket og visse steder fremrykket. Dette er til gavn for borgerne, men så sandelig også til gavn for håndværkerne i en Coronatid.

Ældreområdet få et løft og der er som en del af forliget en væsentlig styrkelse af indsatsen på beskæftigelsesområdet – hvor især sygedagpengeområdet er i fokus.

Der er også fokus på mere langsigtede indsatser herunder FNs verdensmål – her et specifikt fokus på klima indsatsen.

Budgettet i sin helhed støtter på mange områder op om socialdemokratiets kerneværdier. Så meget, at en del af byrødderne i den borgerlige lejr ved en omskoling kunne blive gode socialdemokrater. Enkelte dog efter et længere uddannelsesforløb.

Det har været en fornøjelse at være en aktiv del af budgetarbejdet – hvor der under vejs har været kamp mellem husene.  Det er for socialdemokratiet endt med et tilfredsstillende resultat med mange røde fodspor.

Politisk Generalforsamling den 23.09 kl 19 Læs dagsorden

 

Der blev afholdt budgetmøde d.3/9 hos 3F Nordre Boulevard 97, Varde

Der blev afholdt budgetmøde i aften med et pænt fremmøde hvor der var taget alle forholdsregler om covid19
Byrådsgruppen var repræsenteret af Birger Filskov, Sandie Eis Ravn og Gruppeformanden Søren Laulund der fremlagde deres synspunkt og der blev en rigtig god debat og der kom mange gode forslag som alle blev noteret. En god aftenmed masser af politik. se foto
 

Kvalitets turismen og konstruktiv lokalpolitik sejrede i Blåvand.


Foto Søren Laulund

Hvert et strå og sandkorn blev vendt på – Plan og teknik udvalgets møde om lokalplaner – hvor lokalplanen for Blåvand havde særligt fokus. Det springende punkt var udviklingen af den fremtidige turisme i området. Kvalitets turisme frem for noget, der kunne udvikle sig til et turist tivoli – med minihoteller, støj og trafikale problemer. Der er indsendt mange og meget velargumenterede høringssvar – og der er fra alle partier i udvalget vist stor seriøsitet for at finde en acceptabel løsning for området.  Socialdemokratiet har klart tilkendegivet vort sigte på en løsning for sommerhus byggeri på Henne niveau. Efter forhandlinger både i og udenfor mødelokalet – lykkedes det Socialdemokratiet at finde sammen med Venstre om en anbefaling til Byrådet – om en Henne model. Ud over krav til hus størrelsen er der  krav til tagenes udformning – så det er muligt at få tilstrækkelig højde til et stråtag, men ikke ensidig tag hældning.  Parkeringspladser reguleres efter husenes størrelse – fra 3 til 5 pladser. De konservative er ikke med i den fælles anbefaling – de ønskede for stramme krav efter Socialdemokratiet og Venstres opfattelse. Sagen belyser lokalpolitik, når det fungerer bedst. Solidt forvaltningsarbejde, konstruktivt kritiske høringssvar, og endelig en konstruktiv politisk dialog, der er endt op i en for området god løsning efter socialdemokratiets opfattelse. I dag er det både godt at være socialdemokrat og lokal politiker i Varde kommune.

Der blev den 03.08.2020 afholdt pressemøde 

Gruppe foto til Pressemødet

fra venstre: Gruppeformand Søren Laulund kredsformand Flemming Knudsen, Birger Filskov, Ingvard Ladefoged, A C Hoxcer Nielsen, Jan Lings og Sandie Eis Ravn

læs i pdf pressemøde 

Gruppeformand Søren Laulund

Byrådsmedlem Sandie Eis Ravn

Byrådsmedlem Anne Cathrine Hoxcer Nielsen

Vi deler i øjeblikket folder ud i Blåbjerg området. Nogle var samlet Hygge kaffe og wienerbrød sammen med Birger Filskovfra byrådet var optakten til husstands omdelingen af informationsmateriale i Blåbjerg.

LÆSERGREV Gruppeformand Søren Laulund

Tag på udflugt til Grærup – og se ved selvsyn hvad vi strides om.Sagen om dispensation til sommerhus projektet ved Grærup er principiel.

Den drejer sig ikke om en måske desperat grundejer, der på trods af lovgivning og regler vil beskytte sig mod stigende nedbør.. Den drejer sig ikke om en måske kynisk grundejer, der ser bort fra alle forskrifter af hensyn til egne økonomiske interesser. Den drejer sig om at bevare vore naturperler. Jeg kan opfordre alle til at benytte det gode vejr til en tur ud at se, hvad det er grundejeren uden tilladelser har igangsat. Desværre er Venstre parat til at give dispensationer – og hermed lovliggøre selvtægten.

Da grundejeren i 2015 søgte om tilladelse til opførelse af 3 sommerhuse, var socialdemokratiet imod dette. Men Venstre gik enegang af hensyn til turismen. Helt i strid med vores ”vi i naturen”-vision!

Dengang blev grundejeren advaret mod den stigende nedbørsmængde og fik diverse restriktioner for projektet.  Restriktioner – som grundejeren har set stort på, og efterfølgende søger tilgivelse for.  Hvordan grundejer tolker reglerne ses mest enkelt af det allerede nu opførte sort- hvide sommerhus, hvor retningslinjerne angiver ”jord-farver”. Socialdemokratiet vurderer ikke, at det i det nuværende byråd kan lykkes at få et flertal for at straffe projekt ejer for ulovlighederne og få standset byggerierne. Vi vil derfor stemme for det udarbejdede beslutningsoplæg fra Niels Kristiansen, C., da vi har et spinkelt håb om, at der kan skabes flertal derfor – og hermed afværge den værste ødelæggelse af naturen.  

Socialdemokratiet i Vardekredsen havde en anderledes  1. maj læs mere her

 

Socialdemokratiet Region Syddanmark Repræsentantskabsmødet til lørdag den 3.10.20 læs her

Mette With Hagensen fra Varde, vil være kandidat som Socialdemokratiets spidskandidat til det kommende regionsrådsvalg i 2021

foto: Mette With Hagensen
Fotograf: Per Dueholm

 

Der er behov for tydelige socialdemokratiske aftryk på den politik, der føres i regionen, så vi sammen kan få
skabt mere lighed i sundhed for alle borgere og mere nærvær, tryghed og tid for patienter og personale på
sygehusene. Alt for længe har Venstre siddet på magten i Region Syddanmark, og vi har brug for et
magtskifte, så Socialdemokratiet med stærk, tydelig ledelse og politiske visioner sætter retningen for vores
region. Det arbejde vil jeg gerne stå i spidsen for, og derfor beder jeg om medlemmernes opbakning til at
blive Socialdemokratiets spidskandidat til regionsrådsvalget i 2021.Der er behov for tydelige socialdemokratiske aftryk på den politik, der føres i regionen, så vi sammen kan få
skabt mere lighed i sundhed for alle borgere og mere nærvær, tryghed og tid for patienter og personale på
sygehusene. Alt for længe har Venstre siddet på magten i Region Syddanmark, og vi har brug for et
magtskifte, så Socialdemokratiet med stærk, tydelig ledelse og politiske visioner sætter retningen for vores
region. Det arbejde vil jeg gerne stå i spidsen for, og derfor beder jeg om medlemmernes opbakning til at
blive Socialdemokratiets spidskandidat til regionsrådsvalget i 2021.

Læs mere her.

 

Socialdemokratiet støtter udvidelsen af Varde Fritidscenter – uden at lede efter hår i suppen.

Siden 2012, hvor renoveringen og udvidelsen af Fritidscentret kom op første gang, har socialdemokratiet støttet, at Varde skulle have et IDRÆTS FYRTÅRN. Vi ønsker uændret at Varde Fritidscenter vil udvikle sig til et kraftcenter for idræts- og fritidslivet. Til glæde for os der bor i kommunen, men også for turister.

Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter fik i 2019 anlægstilskud samt en kommunegaranti til lån. Udbudsrunden afslørede desværre et yderligere finansieringsbehov grundet prisstigninger samt større renoveringsbehov end det kunne forudses – en situation de fleste kender, der har renoveret eget hus.

Der er en god og sund økonomi– og modellen gør ting mulige, der ellers ville være umulige. Vandtætte skotter sikrer at økonomien ikke sammenblandes.

Vi mener ikke at et center med overnatningsmuligheder på ”vandrehjemsniveau” vil være årsag til konkurrenceforvridning. Varde har ikke haft vandrehjem i en årrække.  Vi tror det er nye målgrupper, der vil bruge overnatningstilbuddet. Med et Sportel på ”vandrehjems niveau”- tror vi der kan tiltrækkes aktiviteter – stævner, gruppe arrangementer og konkurrencer, der ellers ville havne i Vejen eller Esbjerg. Større stævner vil endvidere kunne skabe vækst hos kommunens andre overnatningstilbud.

Derfor kan det kun gå for langsomt med at realisere projektet.

Generalforsamlingen 
Det var en god generalforsamling hvor der var genvalg af Flemming Knudsen som formand.

Hans Julius ønskede ikke genvalg. Til bestyrelsen blev Carsten  Schultz-Nielsen valgt

Søren Laulund blev valgt som Borgmesterkandidat.
Niels Ole Beck fortsætter som folketingskandidat

Socialdemokraterne i Varde kredse, har afviklet et vel besøgt generalsamling torsdag den 27. februar 2020.

Et af de store emner var den kommende kommune og regionsvalg.

I den forbindelse blev Søren Laulund enstemmig valget som borgmesterkandidat/ spidskandidat til det kommende kommunevalg.

Nu går arbejdet i gang for at finde kandidat til det kommende byrådsvalg i 2021.

Målet med listen at den både alder og kønsmæssig er ligelig repræsenteret på listen.

Derfor er det en opfordring, hvis man skulle have ambitioner for at blive kandidat på den Socialdemokratiske liste skal de melde sig til Søren Laulund.

I løbet af i år og 2021 vil vi lave forskellige oplysningsmøde og uddannelses af de kommende kandidater.

Demokratiet er det vigtigste i vores samfund, nærdemokratiet er vigtigt for udvikling i dit område. Vi håber rigtig mange vil tage imod opfordringen.

5. pladsen på den socialdemokratiske liste reserveret til en person under 25 år.

Besøg:
Miljøminister Lea Wermelin

Vardes lokale socialdemokrater har haft lejlighed til at møde Danmarks nye miljøminister Lea Wermelin.

Fredag formiddag mødtes socialdemokratiets kredsformand Flemming Knudsen, folketingskandidat Niels Ole Bech og byrådsgruppeformand Søren Laulund med miljøminister Lea Wermelin, der var i nærhed af Varde i anden anledning.

Vi mødtes ved en af Vardes store natur kendetegn ved det store naturgenopretningsprojekt Filsø, hvor det blev muligt at drøfte nogle større miljøudfordringer, bl.a. Kærgård Klitplantage og Operation Engsnarre.

Vi fik også lejlighed til at drøfte Varde kommunes naturvision.

Det blev til en rigtig god dialog, og det var meget stærkt at se en miljøminister søge tæt kontakt til lokalområdet for at høre nærmere herom, ligesom det blev aftalt, at følge op med tæt dialog og en invitation til at komme tilbage igen i nær fremtid for at besøge Varde kommune til fortsatte drøftelser af vores natur- og miljøinteresser.


Danmarks statsminister socialdemokratiets Mette Frederiksen


Et rigtig godt arrangement i dag den 05.05.19 hvor vi fik talt med Christel Schaldemose om EU. Conni og John Knigge havde lavet et rigtig flot bord med Brunch fra EU lande.

Onsdag d. 21. november var Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen på besøg i Jernved til en snak om landsbyernes udvikling.

  

  
Vores lokaleformand Flemming Knudsen fik lejlighed til at hilse på Mette Frederiksen

Alle henvendelser bedes rettet til

l

Flemming Knudsen,Baunhøjvej 16, 6840 Oksbøl

tlf. 21471712 mail  Flemming-lene@hotmail.com


CVR 29992967